100203: Palmyra, VA, United States

37° 51' N, 078° 15' W